• Pedagog specjalny

   • Od początku roku szkolnego 2022/2023 w naszej szkole zatrudniamy pedagoga specjalnego panią Lucynę Ziółkowską, który będzie:

    • współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów,
    • posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU,
    • współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie między innymi,
    • rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
    • diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
    • wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron, 
    • udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom,
    • współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z:
     • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
     • placówkami doskonalenia nauczycieli,
     • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
     • pracownikiem socjalnym,
     • asystentem rodziny,
     • kuratorem sądowym i innymi.