• Pedagog szkolny

   • W roku szkolnym 2022/2023 pedagogiem szkolnym w naszej szkole jest pani Ewa Bobro, której to

    nadrzędnym zadaniem jest udzielanie pomocy uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

    Do podstawowych zadań pedagoga należą:

    • działania ogólno-wychowawcze,
    • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
    • mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,
    • profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,
    • indywidualna opieka pedagogiczna,
    • kontrola frekwencji uczniów,
    • koordynowanie oraz udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w szkole,
    • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,
    • diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,
    • współpraca z instytucjami wspomagającymi,
    • wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas i świetlicy oraz doradcą zawodowym,
    • doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,
    • koordynowanie działań podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa,
    • możliwość wsparcia także dla rodziców uczniów objętych profilaktyką,
    • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej,
    • współpraca ze środowiskiem lokalnym.